АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
14000 Україна, м.Чернігів вул.Реміснича, 55б
Виробництво та транспортування теплової енергії
для міста Чернігова та Чернігівської області

Перейти на публичный сайт


ПРОТОКОЛ № 20

чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

"Двадцять четвертого квітня дві тисячі тринадцятого року"
(24.04.2013 р.)
м.Чернігів, вул. Комсомольська, б.55-б,
актовий зал АТ "ОТКЕ"

 

 

Реєстрація учасників зборів проводилася з 1200 до 1250 за обліковим зведеним реєстром станом на 18.04.2013 року, в якому на цю дату обліковувалося 654 осіби, що мають право участі у зборах. Початок зборів відбувся у 1300.

 

За даними реєстрації на зборах були присутні 17 участників, які предсталяли загальну кількість голосів - 2 489 770 акцій одна акція - один голос), що складає (кворум зборів) 82,17% від розміру статутного капіталу АТ.

Розмір статутного капіталу товариства - 757 530 гривень, поділений на 3 030 120 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не меньш як 60 відсотків голосуючих акцій, тобто мінімальний необхідний для проведення зборів АТ "ОТКЕ" кворум становить 1 818 072 акції.

Збори визнані правомочними розглядати питання порядку денного.

Збори відкрив Голова загальних зборів - Член Наглядової Ради Ємець Олег Володимирович, який оголосив питання порядку денного зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про обрання Секретаря загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління АТ про результати фінансово-господарської діяльності Правління у 2011 році.
5. Звіт ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Правління у 2012 році.
6. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2012 року.
8. Погодження дій Правління щодо укладання значних правочинів у 2012 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ у ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів.
10. Внесення змін до статуту товариства та прийняття його в новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. По першому питанню порядку денного: "Про обрання Секретаря загальних зборів" слухали Голову зборів Ємця О.В., який запропонував обрати Секретарем загальних зборів Гороха Валерія Леонідовича. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
По поставленному на голосування питанню: Обрати Секретарем загальних зборів Гороха В.Л.
Голосували:
"ЗА" - 2063205 шт. (82,87% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 424230 шт. (17,04% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Обрати Секретарем загальних зборів Гороха В.Л.

2. По другому питанню порядку денного: "Про обрання лічільної комісії загальних зборів" слухали Голову зборів Ємця О.В., який запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Рибальченко Є.Ф. (Голова), Вершиніна І.М., Горох В.М. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
По поставленному на голосування питанню: Обрати лічільну комісію загальних зборів у складі: Рибальченко Є.Ф., Вершиніна І.М., Горох В.М.
Голосували:
"ЗА" - 2063205 шт. (82,87% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах );
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 424230 шт. (17.04% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі:
Рибальченко Є.Ф.(Голова), Вершиніна І.М., Горох В.М.

3. По третьому питанню порядку денного: "Про порядок проведення загальних зборів" слухали Голову лічильної комісії Рибальченко Є.Ф., який наголосив, що у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" голосування на зборах акціонерівмає обов'язково проводитися з використанням бюлетнів для голосування, якщо в цьому АТ кількість акціонерів більше ста осіб, а також надав пояснення по правилам їх використання.
Голова зборів Ємць О.В., запропонував Затвердити наступний регламент зборів: доповідь - до 10 хв., обговорення - до 10 хв.
По поставленному на голосування питанню:Затвердити регламент зборів: доповідь - до 10 хв., обговорення - до 10 хв.
Голосували:
"ЗА" - 2063205 шт. (82,87% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% голосів, що прийняли участь у цьому голосуванні);
"УТРИМАВСЯ" - 424230 шт. (17,04% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Затвердити регламент зборів: доповідь - до 10 хв., обговорення - до 10 хв.

4. По четвертому питанню порядку денного: "Звіт правління АТ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік" слухали звіт Голови Правління АТ "ОТКЕ" Лусти Івана Миколайовича, який доповів зборам про діяльність товариства у 2012 році (доповідь додається).
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
По поставленному на голосування питанню:Затвердити звіт Правління АТ про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Голосували:
"ЗА" - 2062251 шт. (82,83% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 425184 шт. (17,08% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Затвердити звіт Правління АТ про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: "Звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Правління у 2012 році" слухали доповідь Голови Ревізійної комісії АТ "ОТКЕ" Сахно Юлії Михайлівни, яка оголосила акт перевірки фінансово-господарської діяльності Правління у 2012 році.
Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих виступити додатково не було. Ведучий зборів запропонував затвердити акт перевірки фінансово-господарської діяльності Правління за 2012 р. та звіт Ревізійної комісії АТ. Заперечень або інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.
По поставленному на голосування питанню:Затвердити акт перевірки та звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово - господарської діяльності Правління у 2012 році.
Голосували:
"ЗА" - 2062251 шт. (82,83% голосів, від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 425184 шт. (17,08% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Затвердити акт перевірки та звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово - господарської діяльності Правління у 2012 році.

6. По шостому питанню порядку денного: "Затвердження балансу та звіту про фінансові результати АТ "ОТКЕ" за 2012 рік" слухали Головного бухгалтера підприємства Старкова Олександра Михайловича, який надав детальний аналіз результатів роботи Товариства з їх зазначенням у грошовому та натуральному виразі, які надійшли своє відображення в фінансовій звітності підприємства за 2012 рік (доповідь додається).
Після закінчення доповіді ведучій зборів запропонував затвердити баланс та звіт про фінансові результати АТ "ОТКЕ" за 2012 рік.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло. Бажаючих виступити додатково не було.
По поставленному на голосування питанню:Затвердити баланс та звіт про фінансові результати на 2012 рік.
Голосували:
"ЗА" - 2062251 шт. (82,83% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 425184 шт. (17,08% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати на 2012 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: "Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2012 року слухали Головного бухгалтера підприємства Старкова О.М., який надав інформацію, що, як вбачається з попередньої доповіді, підприємство у 2012 році отримало збитки. Доповідач висловив пропозицію Правління збитки за 2012 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів та дівіденти не нараховувати, так як джерело для нарахування дивідентів відсутнє.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло. Бажаючих виступити додатково не було.
По поставленному на голосування питанню:Збитки за 2012 рік у розмірі покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденти не нараховувати.
Голосували:
"ЗА" - 2059505 шт. (82,72% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 427930 шт. (17,19% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: Збитки за 2012 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденти не нараховувати.

8. По восьмому питанню порядку денного: "Погодження дій правління щодо укладання значних правочинів у 2012 році" слухали Голову Правління АТ Лусту І.М., який надав зборам інформацію про укладення Правлінням АТ "ОТКЕ" наступних угод на постачання газу для виробництва теплової енергії, які відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" відносяться до категорії значних правочинів та запропанував схвалити дії Правління, щодо укладених у 2012 році значних правочинів.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло. Бажаючих виступити додатково не було.
По поставленному на голосування питанню:Схвалити дії Правління, щодо укладенних у 2012 році значних правочинів.
Голосували:
"ЗА" - 2062251 шт. (82,83% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 425184 шт. (17.08% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається за умови голосування "ЗА" 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Вирішили: Схвалити дії Правління, щод укладених у 2012 році значних правочинів

9. По дев'ятому питанню порядку денного:"Попереднє схвалення значних правочинів , які вчиняються АТ у ході поточної господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів" слухали члена Наглядової Ради Ємця О.В., який запропонував попередньо схвалити, з терміном укладання до наступних загальних зборів акціонерів, наступні можливі правочини:
№ пп Зміст правочину Максимальна гранична вартість правочину
1 Закупівля газу для теплопостачання населенню 200 млн грн
2 Закупівля газу для теплопостачання бюджетним та іншим організаціям 200 млн грн
Заперечень та інших пропозицій не надійшло. Бажаючих виступити додатково не було.
По поставленному на голосування питанню:Попереднє схвалити укладення Правлінням значних правочинів, які вчинятимуться АТ у ході поточної господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів в обсягах:
№ пп Зміст правочину Максимальна гранична вартість правочину
1 Закупівля газу для теплопостачання населенню 200 млн грн
2 Закупівля газу для теплопостачання бюджетним та іншим організаціям 200 млн грн
Голосували:
"ЗА" - 2062251 шт. (82,83% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 425184 шт. (17,08% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається за умови голосування "ЗА" 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Вирішили: попереднє схвалити укладення Правлінням значних правочинів, які вчиняються АТ у ході поточної господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів в обсягах:
№ пп Зміст правочину Максимальна гранична вартість правочину
1 Закупівля газу для теплопостачання населенню 200 млн грн
2 Закупівля газу для теплопостачання бюджетним та іншим організаціям 200 млн грн

8. По десятому питанню порядку денного: "Внесення змін до статуту товариства та прийняття його в новій редакції" слухали члена Наглядової Ради Ємця О.В., який запропонував внести до статуту ПАТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" зміни та доповнення та прийняти його в новій редакції.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло. Бажаючих виступити додатково не було.
По поставленному на голосування питанню:внести до статуту ПАТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" зміни та доповнення та прийняти його в новій редакції.
Голосували:
"ЗА" - 2063205 шт. (82,87% загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"ПРОТИ" - 0 шт. (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
"УТРИМАВСЯ" - 424230 шт. (17.04% від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у Зборах);
Рішення приймається простою більшістю голосів поданих "ЗА".
Вирішили: внести до статуту ПАТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" зміни та доповнення та прийняти його в новій редакції.

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова зборів - Ємець О.В.

Секретар зборів - Горох В.Л.


документ:/protokol_2013.shtml изменения:Tuesday, 30-Apr-2013 14:21:07 EEST
© АТ "ОТКЕ" Чернігів
info@teplo.cn.ua