АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
14000 Україна, м.Чернігів вул.Реміснича, 55б
Виробництво та транспортування теплової енергії
для міста Чернігова та Чернігівської області

Перейти на публичный сайт

Повідомлення 21.03.2013


Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” повідомляє, що 24 квітня 2013 року о 13-00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів АТ за адресою: м.Чернігів, вул. Комсомольська 55б (в актовому залі на другому поверсі). Реєстрація учасників буде проводитись з 12-00 до 12-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.04.2012 року.

Реэстрація учасників буде проводитись з 12-00 до 12-50 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18ю04ю2013 року

До розгляду зборів пропонується наступний


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Секретаря загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління АТ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Правління у 2012 році.
6. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік .
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2012 року.
8. Погодження дій Правління щодо укладання значних правочинів у 2012 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ у ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів.
10. Внесення змін до статуту товариства та прийняття його в новій редакції.

Для реєстрації та участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою Товариства: вул. Комсомольська 55 Б, м.Чернігів (у робочі дні з 9.30 до 12.00 години), а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління АТ – Луста Іван Миколайович.

Додаток до порядку денного зборів


 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”

Найменування показника звітний період (2012р.), тис. грн. попередній період (2011р.), тис. грн.
Усього активів
245160
173908
Основні засоби
114320
76526
Довгострокові фінансові інвестиції
25
25
Запаси
2039
2232
Сумарна дебіторська заборгованість
45274
46949
Грошові кошти та їх еквіваленти
23553
6217
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
(32232)
(29909)
Власний капітал
42784
28698
Статутний капітал
757530
757530
Довгострокові забов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
202376
145210
Чистий прибуток (збиток)
(3611)
13933
Середньорічна кількість акцій (шт)
3030120
3030120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1251
1250

Правління АТдокумент:/21032013.shtml изменения:Thursday, 21-Mar-2013 15:13:40 EET
© АТ "ОТКЕ" Чернігів
info@teplo.cn.ua